دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:22:20 PM 1402 / 03 / 08
 
   
     
 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
ویزه دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

--1401 / 12 / 06  -14:37 تعداد مشاهدات :36

ویژه دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار و مهندسی بهداشت محیط

--1401 / 12 / 06  -8:48 تعداد مشاهدات :40


--1401 / 11 / 30  -9:26 تعداد مشاهدات :70

ویژه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 98

--1401 / 11 / 30  -9:18 تعداد مشاهدات :88

ویژه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 98

--1401 / 11 / 30  -9:12 تعداد مشاهدات :85


--1401 / 11 / 30  -9:4 تعداد مشاهدات :63

جناب آقای دکتر غلامرضا مصطفایی

--1401 / 11 / 24  -8:2 تعداد مشاهدات :149


--1401 / 11 / 17  -8:50 تعداد مشاهدات :158

ریاست اسبق دانشکده بهداشت

--1401 / 11 / 17  -7:46 تعداد مشاهدات :140


--1401 / 11 / 16  -9:26 تعداد مشاهدات :105


--1401 / 11 / 12  -9:33 تعداد مشاهدات :83


--1401 / 11 / 11  -12:38 تعداد مشاهدات :191

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: