دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:31:18 PM 1402 / 03 / 08
 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 اعضاء گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

 
 

 مدیر گروه آموزشی بهداشت عمومی: مهندس محمد صباحی بیدگلی

دکتر علی فخری

 

 

 

 

دکتر اعظم محمدلو

 

 

 

کارشناسان گروه آموزشی بهداشت عمومی

طیبه سادات جدی

فرشته سادات نوابی

زهرا مهدوی راد
 

 کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

اساتید بازنشسته گروه بهداشت عمومی

آقای مهندس ید اله رمضانی

 

 

تاریخ آخرین ویرایش:اردیبهشت ماه 1401