دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:05:00 PM 1402 / 03 / 08
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اعضاء گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت 

 مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط: دکتر محمدباقر میران زاده

 

 

دکتر داورخواه ربانی

 

 

دکتر حسن رحمانی

دکتر نظام میرزایی

 

دکتر روح اله دهقانی


        

دکتر اشرف مظاهری تهرانی

دکتر احسان احمدی

 

دکتر فاطمه یوسفیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسان گروه آموزشی بهداشت محیط

مهندس

نرجس زیلوچی

مهندس
 غلامرضا حسین دوست

مهندس
لیلا ایرانشاهی

  مهندس مریم میرصانعی

مهندس

مهدیه محمدزاده

اساتید بازنشسته گروه مهندسی بهداشت محیط

مهندس محمدرضا رضایی

  تاریخ آخرین ویرایش:آبان ماه 1401