دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:39:17 PM 1402 / 03 / 08
 

معرفی دفتر سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر دفتر سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت: دکتر امیر حسین خوش اخلاق

هدف کلی:

ارتقای دانش سلامت،ایمنی ومحیط زیست(HSE) کارکنان و دانشجویان دانشکده بهداشت درزمینه مسائل سلامت شغلی و ایمنی محیط کاربابه کاربستن شیوه های علمی واستانداردهای لازم درسطح ملی و بین المللی

اهداف اختصاصی:

  • بالابردن سطح فرهنگ واطلاعات سلامت،ایمنی ومحیط زیست 
  • اعمال واجرای مقررات واستاندارهای سلامت،ایمنی ومحیط زیست 
  • شناسایی وارزیابی خطرات بالقوه مرتبط باسلامت،ایمنی ومحیط زیست

وظایف شورای ایمنی،سلامت ومحیط زیست:

  • تدوین خط مشی سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده
  • تدوین وتصویب دستورالعملهای مرتبط برای بخشهای مختلف
  • تدوین وراه اندازی دوره های آموزشی سلامت،ایمنی ومحیط زیست
  • صدورگواهینامه دوره های آموزشی
  • تأیید ساختارفیزیکی ساختمانها، آزمایشگاهها و کارگاههای جدید ازنظررعایت اصولHSE  قبل ازشروع فعالیت درآنها
  • تأیید وبررسی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده ازلحاظ رعایت دستورالعملها و الزامات مربوط به دوره های نظامHSE  و سنجش توانمندی ورود به آزمایشگاه

 تاریخ آخرین ویرایش: اردیبهشت ماه 1401