دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:15:20 PM 1402 / 03 / 08
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت

 

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: دکتر عباس بهرامی

مهندس میترا حنانی

دکتر مسعود مطلبی

     

دکتر عباس بهرامی

   

دکتر حمیدرضا صابری

 

دکتر امیرحسین خوش اخلاق

 

 

دکتر مهدی ملکوتی خواه

دکتر علی اصغر خواجه وندی

 

 

دکتر ولی سرسنگی


 

 
 

کارشناس گروه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مهندس حسین روحانی

مهندس فاطمه قنایی
کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

اساتید بازنشسته گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

آقای دکتر حسن الماسی

 تاریخ آخرین ویرایش: آبان ماه 1401