دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:24:07 PM 1402 / 03 / 08
 


رئیس دانشکده بهداشت : دکتر غلامرضا مصطفایی  - ( رزومه  ) 
 تخصص : دکترای مدیریت محیط زیست
 

 

مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

 • کارشناسی (رشته مهندسی بهداشت محیط - دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1371)
 • کارشناسی ارشد (مهندسی بهداشت محیط - دانشگاه تربیت مدرس سال 1373)
 • دکتری (مدیریت محیط زیست - دانشگاه علوم تحقیقات سال 1391)

 

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات و شرکت در کنگره های داخلی:

 •  مقالات انگلیسی: 12 مقاله
 • مقالات فارسی: 21 مقاله
 • مقالات همایش های داخلی: 18 مقاله
 • مقالات همایش بین المللی: 1 مقاله

 

فعالیتهای اجرایی :

 • معاون آموزشی پژوهشی دانشکده بهداشت: از سال 1379 تا 1389
 • مدیر گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط: از سال 78 تا 80 و از سال 91 تا 93

 

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی :

 • انجمن بهداشت محیط ایران
 • انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
 

سرپرستان قبلی دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر مسعود مطلبی 

 جناب آقای دکتر حسن الماسی

 

 

 تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:   55589396- 031

آدرس الکترونیکی : http://oldhealthf.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: Healthf_at_kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آذر ماه 1400