دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:45:50 PM 1402 / 03 / 08
 

مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت: آقای مهندس غلامرضا حسین دوست
 
شرح وظایف : 
 • مسئول راه اندازی و انتشار اخبار و رویدادهای مربوط به دانشکده بهداشت در وب سایت دانشکده.
   
 • هماهنگی جهت انعکاس اخبار در سایت دانشگاه.
   
 • مشارکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح دانشگاه.
   
 • هماهنگی در تهیه پرده به مناسبتهای مختلف.  
   
 •  برنامه ریزی ، هماهنگی و هدایت فعالیتهای روابط عمومی در راستای سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای حوزه و روابط عمومی دانشگاه
   
 • برنامه ریزی ، هدایت و اجرای ملاقاتهای عمومی دانشجویان و کارکنان 
   
 •  تهیه و تدوین برنامه عملکرد سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه ها و اقدامات