دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:02:39 PM 1402 / 03 / 08
 

 
لیست اسامی کارکنان دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رسته شغلی

مدرک/ رشته شغلی

پست سازمانی

نوع استخدام

1

لیلا ایرانشاهی

بهداشتی درمانی

کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی

کارشناس بهداشت محیط

رسمی

2

زهرا بتولی

آموزشی فرهنگی

دکتری علم اطلاعات

کارشناس کتابداری

رسمی

3

طیبه سادات جدی

بهداشتی درمانی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت عمومی

رسمی

4

طاهره حاج رضایی

اداری – مالی

دیپلم

متصدی امور دفتری و بایگانی

تبصره 3

5

غلامرضا حسین دوست

بهداشتی درمانی

کارشناس ارشد مهندسی  محیطزیست

کارشناس بهداشت محیط

رسمی

6

علیرضا داوری

خدمتگزار

سیکل

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

7

حسین روحانی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

رسمی

8

مریم روئین تن

آموزشی فرهنگی

کارشناس ارشد  مدیریت  آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی

رسمی

9

عباس سبزی کار

خدمتگزار

سیکل

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

10

فرشته السادات نوابی

بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس بهداشت عمومی

رسمی

11

ابراهیم رجبی بادی

تاسیسات

دیپلم

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

12

غلامعلی سبزه ای

متصدی خدمات عمومی

سیکل

متصدی خدمات عمومی

تبصره 4

13

حسین پور نرگس

اداری

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

کارشناس اداری

شرکتی

14

معصومه طباطبایی

مالی

کارشناس حسابداری

مسئول مالی

شرکتی

15

مصطفی اسماعیلی

اداری - مالی

کارشناس ارشد حسابداری

حسابدار

شرکتی

16

روح اله نیاسری

خدمات

دیپلم

متصدی خدمات عمومی

شرکتی

17

زهرا مهدوی راد

آموزشی

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس گروه

شرکتی

18

زهرا جهان آرای

آموزشی

کارشناس ارشد آمار زیستی

کارشناس گروه

شرکتی

19

زهرا ابو سعیدی

آموزشی

کارشناس ارشد بهداشت محیط

کارشناس آزمایشگاه

طرحی

20

 فاطمه رستار

آموزشی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس گروه

طرحی

 
 
 

 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 98