دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:37:53 PM 1402 / 03 / 08
 

شورای صنفی دانشکده بهداشت

اعضای شورای صنفی دانشجویان  دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

عضویت

1.    فاطمه خدری

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دبیر

2.    نرگس جهانگیری

"          "         "            "          

اصلی

3.   احسان کبریایی

"          "         "            "

اصلی

4.   محمد عرفان رحمانی

"          "         "            "          

اصلی

5. سعید مولایی "          "         "            "  اصلی
6. طاهره صباغی کارشناسی بهداشت عمومی اصلی
 

 

آئین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد ماه 1401