دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:52:19 PM 1402 / 03 / 08
 


معرفی دفتر مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت: مهندس لیلا ایرانشاهی

  دفتر توسعه آموزش به عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری و عملی در جهت تصمیمات عملی در زمینه برنامه های آموزشی دانشگاه دارای شرح وظایف زیرمی باشد:

  • همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
  • همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای آموزشی در دانشکده بهداشت یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
  • ارائه مشاوره در زمینه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری ، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده بهداشت

 

کمیته EDO دانشکده بهداشت:

 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 98