دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:30:30 PM 1402 / 03 / 08
 

برنامه کارآموزی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

"برنامه کارآموزی در عرصه (1) "

دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی مهر 98 و 99

به ارزش 8 واحد
 

مهندسی بهداشت محیط

"برنامه کارآموزی در عرصه  "

دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط  ورودی مهر 98
 

بهداشت عمومی

"کارآموزی در عرصه (1) "

ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی مهر 98

جدول زمانبندی برنامه کارآموزی در عرصه (1)

برنامه کارگاه های آموزشی اختصاصی کارآموزی درعرصه(1)

راهنمای کارآموزی در عرصه(1)

 

 تاریخ آخرین ویرایش: دی ماه 1401