دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:12:54 PM 1402 / 03 / 08
 
انجمن های علمی دانشجویی گروه های آموزشی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
اعضاء کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت

 

1.       آقای دکتر غلامرضا مصطفایی: رئیس کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

2.      خانم دکتر فاطمه عطوف: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

3.       خانم طیبه سادت جدی آرانی: دبیرکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

4.       خانم طنین فرهنگیان: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)

5.       خانم زینب تمتاجی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی بهداشت عمومی)

6.       خانم معصومه زه تابچی: عضوکمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده(دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط)


انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت
 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر ماه 1401