دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:22:14 PM 1402 / 03 / 08
 

برنامه هفتگی وکد دروس رشته های مختلف تحصیلی دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سالتحصیلی

1401/1402

اصلاحیه در تاریخ : 5 بهمن ماه 1401

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط 

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد مهندسی HSE

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

برنامه هفتگی گروه تربیت بدنی

لیست و کد دروس گروه معارف اسلامی وعمومی

 

 

تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55589396 - 031 

شماره آموزش دانشکده:

داخلی 3645

     مستقیم:03155589397

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: دی ماه1401