دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:46:38 PM 1402 / 03 / 08
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت


تماس با دانشکده بهداشت

 • نمابر دانشکده:  55589396 - 031 
 • شماره تماس دانشگاه:55589021- 031 
 • شماره آموزش دانشکده: 55589397 - 031
 • دفتر سرپرستی : 55103642-031
 • دفتر معاونت آموزشی دانشجویی و فرهنگی : 55103642-031
 • دفتر معاونت پژوهشی : 55103782-031
 • آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت
 • آدرس پست الکترونیکی: healthf_at_kaums.ac.ir

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: 

 • خانم مهندس حنانی،: 55103658-031
 • آقای دکتر مطلبی: 55103832-031
 • آقای دکتر صابری : 55103833-031
 • آقای دکتر بهرامی: 55103829-031
 • آقای دکتر خوش اخلاق: 55103663-031
 • آقای دکتر ملکوتی خواه: 55103849-031
 • کارشناس گروه (آقای مهندس روحانی) : 55103643-031
 • آزمایشگاه: 55103674-031

گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط: 

 •  آقای دکتر مصطفایی: 55103662-031
 • آقای دکتر میران زاده:55103781-031
 •  آقای دکتر ربانی: 55103828-031
 • آقای دکتر دهقانی: 551033826-031
 • آقای دکتر میرزایی: 55103847-031
 • آقای دکتر رحمانی:55103764-031
 • آقای دکتر رحمانی:55103764-031
 • خانم دکتر مظاهری:55103761-031
 • خانم دکتر یوسفیان:55103761-031
 • خانم مهندس ایرانشاهی : 55103787-031
 • کارشناس گروه (آقای مهندس حسین دوست):55103688-031
 • کارشناس گروه ( خانم میرصانعی): 551033827-031
 • آزمایشگاه ( خانم زیلوچی): 55103624-031
 • آزمایشگاه (خانم محمدزاده ): 55103624-031

گروه آموزشی بهداشت عمومی :

 • آقای مهندس صباحی: 55103791-031
 • آقای دکتر کبریایی:  55103838-031
 • آقای دکتر فخری: 55103668-031
 • خانم دکتر محمدلو:55103864-031
 • آقای دکتر آزاد بخت: 55103845-031
 • کارشناس گروه  (خانم جدی): 55103864-031

گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی :

 • آقای دکتر اکبری: 55103835-031
 • آقای مهندس موسوی: 55103669-031
 • آقای دکتر گیلاسی:55103461-031
 • آقای دکتر رحیمی: 55103765-031
 • خانم دکتر یزدانی:
 • کارشناس گروه  (خانم جهان آرای): 55103160-031

سایر بخش های دانشکده بهداشت

 • مرکز کامپیوتر: 55103853-031 
 • مرکز کامپیوتر: 55103628-031
 • مسئول کتابخانه:55103588-031 
 • دبیرخانه: 55103843-031
 • آموزش (خانم رویین تن): 55103645-031
 • آموزش (خانم نوابی):55103645-031
 • حسابداری( خانم طباطبایی):55103640-031
 • حسابداری :55103641-031
 • کارپردازی: 55103693-031
 • کارگزینی:55103444-031
 • امور دانشجویی فرهنگی: 55103864-031
 • روابط عمومی: 55103688-031
 • تاسیسات : 55103765-031
 • آقای داوری:55103840-031
 • آقای نیاسری:55103162-031

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آذر ماه 1400