دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:01:36 PM 1402 / 01 / 11
 
   
     
 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
ویزه دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

--1401 / 12 / 06  -14:37 تعداد مشاهدات :21

ویژه دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار و مهندسی بهداشت محیط

--1401 / 12 / 06  -8:48 تعداد مشاهدات :26


--1401 / 11 / 30  -9:26 تعداد مشاهدات :55

ویژه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 98

--1401 / 11 / 30  -9:18 تعداد مشاهدات :73

ویژه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 98

--1401 / 11 / 30  -9:12 تعداد مشاهدات :69


--1401 / 11 / 30  -9:4 تعداد مشاهدات :50

جناب آقای دکتر غلامرضا مصطفایی

--1401 / 11 / 24  -8:2 تعداد مشاهدات :132


--1401 / 11 / 17  -8:50 تعداد مشاهدات :144

ریاست اسبق دانشکده بهداشت

--1401 / 11 / 17  -7:46 تعداد مشاهدات :128


--1401 / 11 / 16  -9:26 تعداد مشاهدات :94


--1401 / 11 / 12  -9:33 تعداد مشاهدات :67


--1401 / 11 / 11  -12:38 تعداد مشاهدات :174

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: